Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
I.
Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
  vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
  „občanský zákoník“)
  Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o.
  IČ: 26069571
  DIČ:CZ26069571
  se sídlem:Jarošov nad Nežárkou 97, 378 41 Jarošov nad Nežárkou
  zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 12042
  kontaktní údaje:
  e-mail: jan3bares@seznam.cz
  telefon:+420 607 463 252
  web: www.syrarnabb.cz
  (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího
  a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou
  činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:
  „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové
  stránce dostupné na www.syrarnabb.cz….. (dále jen „internetový
  obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
  obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
  II.
  Informace o zboží a cenách
 5. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
  vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového
  obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech
  souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
  podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají
  v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
  Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně
  sjednaných podmínek.
 6. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
  ohledně tohoto zboží.
 7. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
  balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
  dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy
  je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 8. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li
  se prodávající s kupujícím jinak.
  III.
  Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 9. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
  náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
  základní sazby.
 10. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  ● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
  v internetovém obchodě,
  ● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 11. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
  platby a doručení.
 12. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
  údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu
  kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou
  prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je
  vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
  kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 13. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
  obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání
  zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
  Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní
  smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o
  přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Neprodleně
  po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
  objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto
  potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální
  obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením
  objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 14. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
  prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou
  nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
  kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí
  této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto
  obchodních podmínkách.
 15. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
  objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
  prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo
  nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
  uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání,
  není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně
  chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické
  potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.
  Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle

  kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
  nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
  takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou
  adresu prodávajícího.
  IV.
  Zákaznický účet
 17. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
  kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického
  účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat
  zboží také bez registrace.
 18. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
  povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
  uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
  Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
  prodávajícím považovány za správné.
 19. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
  přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
  případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 20. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 21. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když
  kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
  své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 22. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě
  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
  vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
  vybavení třetích osob.
  V.
  Platební podmínky a dodání zboží
 23. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
  může kupující uhradit následujícími způsoby:
  ● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 670100-
  2212916263/6210, vedený u M bank
  ● v hotovosti při osobním odběru v provozovně,
  ● v hotovosti u při osobním odběru na uvedené adrese……
 24. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
  spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
  výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
  zboží.
 25. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
  případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření
  kupní smlouvy.
 26. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
  pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 27. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
  splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 28. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
  obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 29. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
  účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
  v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 30. Zboží je kupujícímu dodáno:
  ● na adresu určenou kupujícím objednávce
  ● osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 31. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 32. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží
  jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
  prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
  zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
  náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 33. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V
  případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
  opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
  kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
  resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 34. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
  zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 35. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
  odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k
  dodávanému zboží.
 36. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
  zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 37. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
  kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
  povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
  VI.
  Odstoupení od smlouvy
 38. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
  spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 39. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  ● ode dne převzetí zboží,
  ● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik
  druhů zboží nebo dodání několika částí,
  ● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
  opakovaná dodávka zboží.
 40. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
  ● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
  souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
  před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo
  na odstoupení od smlouvy,

  ● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního
  trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
  odstoupení od smlouvy,
  ● o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti
  dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
  prodávajícího,
  ● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
  osobu,
  ● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
  dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  ● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
  hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  ● dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
  pokud porušil jejich původní obal,
  ● dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  ● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
  dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty
  pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
  kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  ● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 41. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
  prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 42. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
  k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní
  smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího
  uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu
  bezodkladně přijetí formuláře.
 43. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do
  14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady
  spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
  nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 44. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději
  však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky
  včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.
  Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen
  tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další
  náklady.
 45. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který
  prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve
  výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 46. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
  peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo
  prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 47. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
  neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
  vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
  kupujícího na vrácení kupní ceny.
 48. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání
  zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel
  zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje
  kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve
  lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní
  prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy
  přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
  VII.
  Práva z vadného plnění
 49. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  ● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  ● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  ● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
  předlohy,
  ● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  ● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 50. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v
  jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn
  uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
  čtyř měsíců od převzetí.
 51. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží
  nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po
  kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za
  jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k
  použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li
  kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv
  z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné
  zboží užívat.
 52. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se
  nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
  cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
  použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
  zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z
  vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že
  zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 53. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
  požadovat
  ● výměnu za nové zboží,
  ● opravu zboží,
  ● přiměřenou slevu z kupní ceny,
  ● odstoupení od smlouvy.
 54. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

  ● pokud má zboží podstatnou vadu,
  ● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
  opravě,
  ● při větším počtu vad zboží.
 55. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již
  při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
  neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 56. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jdeli o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění
  vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 57. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí
  reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží
  větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo
  uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od
  smlouvy.
 58. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si
  zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
  kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si
  své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při
  nepodstatném porušení smlouvy.
 59. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy
  může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 60. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl
  nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 61. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané
  zboží zlevněno.
 62. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je
  přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající
  je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo
  uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující
  požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
  potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
  odůvodnění zamítnutí reklamace.
 63. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
  složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
  přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení
  vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně,
  nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
  kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za
  podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle
  kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 64. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 65. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
  věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 66. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
  vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto

  právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po
  uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 67. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 68. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  VIII.
  Doručování
 69. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
  doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 70. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu
  uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu
  korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu
  nebo v objednávce.
  IX.
  Osobní údaje
 71. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou
  důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu
  písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než
  za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou
  mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon,
  pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze
  obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým
  způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním
  sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po
  dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
  X.
  Mimosoudní řešení sporů
 72. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
  Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
  sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
  prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 73. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská
  567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
  http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
  řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
  směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 74. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
  oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
  živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
  rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele.

  X.
  Závěrečná ustanovení
 75. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem
  České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
  mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
  republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
  závazných právních předpisů.
 76. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
  ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 77. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva
  k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek,
  loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,
  upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
  prodávajícího.
 78. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
  osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
  určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat
  postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat
  žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
  neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
  součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho
  části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho
  určením či účelem.
 79. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
  odst. 2 občanského zákoníku.
 80. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
  v elektronické podobě a není přístupná.
 81. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.
 82. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od
  smlouvy.
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2020